زمین با کاربری تجاری مسکونی 2 بر شمال

 


زمین با کاربری تجاری مسکونی 2 بر شمال